Om samiskopplæring i VGO Troms

Alle elever i videregående opplæring i Troms har rett til opplæring i samisk. Dette gjelder selv om de ikke har hatt opplæring i samisk i grunnskolen. Elevene får velge hvilket samisk språk de skal ha opplæring i – nordsamisk, lulesamisk eller sørsamisk.

Det er tre ressursskoler for samiskopplæringen i Troms: Nord-Troms, Kongsbakken og Heggen videregående skoler. Disse skolene har stedlige lærere.

Når elevene skal søke til videregående opplæring etter nyttår på 10. trinn, er det viktig både å søke informasjon om den videregående skolen man ønsker å få sin opplæring ved. Slik informasjon finnes på skolenes hjemmesider og fra rådgiver ved den den skolen man går på. Spørsmål som gjerne stilles, er:

 

 • Får vi stedlig lærer eller nettundervisning?
 • Er det mange andre som skal ha samiskopplæring?
 • Må vi ha samiskundervisning etter at de andre er gått hjem?
 • Hvordan blir det med opplæringen i norsk (sidemål)?
 • Får vi ekstra stipend for å ha samisk som fag?
 • Må vi ha et fremmedspråk i tillegg til samisk?

 

De videregående skolene i Troms vil strekke seg langt for å skaffe stedlig lærer og å starte samiskopplæring umiddelbart ved skolestart. Elever som har bestemt seg for eller kan tenke seg samiskopplæring, må derfor krysse av for dette i søknaden til videregående opplæring.

 

Samiskopplæringen blir tilpasset elevens ferdighetsnivå

Samisk som førstespråk – Samisk 1

 • Samisk 1 gis til elever som behersker og bruker samisk som sitt morsmål. Norsk er da andrespråket.
 • Samisk 1-elevene er fritatt fra opplæring og vurdering med karakter i sidemål. Det er en egen læreplan i norsk for Samisk 1-elever, "Norsk for elever med samisk som førstespråk". Denne læreplanen er en forkortet utgave av den ordinære læreplanen i norsk. Samisk 1-elever som ønsker det, kan velge å følge den ordinære norsklæreplanen.
 • Lærerne i norsk og samisk skal samordne opplæringen slik at samisk- og norskopplæringen utfyller hverandre.
 • Eksamen i norsk avlegges i henhold til den læreplanvarianten som er valgt. Eleven og læreren i norsk må derfor raskt avklare hva slags læreplan eleven skal følge.

 

Samisk som andrespråk – Samisk 2, 3 og 4

 • Elever som har norsk som sitt morsmål og førstespråk, men som også kan bruke samisk, får opplæring i samisk som andrespråk. Elever med samisk som andrespråk er fritatt for opplæring og vurdering i skriftlig sidemål både på grunnskole og videregående opplæring (jfr. Opplæringslova § 1-11).
 • Opplæringen i samisk som andrespråk er delt i tre nivåer, avhengig av elevens samiskferdigheter, og det er utarbeidet egne læreplaner for nivåene:
 • Samisk 2 er nivået for elever som kan veksle mellom norsk og samisk i flere språksituasjoner, men som føler seg mest trygg på norsk. Elevene på dette nivået har fått opplæring i samisk 2 eller 3 gjennom hele grunnskoleløpet.
 • Samisk 3 er nivået for elever som til en viss grad kan veksle mellom norsk og samisk i noen situasjoner, men som må bruke norsk for å forstå eller bli forstått fullt ut i mer kompliserte språksituasjoner. Elevene på dette nivået har fått opplæring i samisk 3 på ungdomstrinnet.
 • Samisk 4 er nivået for elever som ikke har hatt opplæring i samisk tidligere. Elevene på dette nivået har ikke fått opplæring i samisk i grunnskolen.

 

I Troms opplever andrespråkelevene sjelden å forholde seg til samiskspråklige situasjoner eller miljøer. Derfor får alle elever med samiskopplæring tilbud om såkalte "språkbad", det vil si samlinger i samiskspråklige miljøer for å styrke opplæringen. I forbindelse med innføringen av nye læreplaner for samiskopplæringen i 2020 blir denne ordningen forskriftsfestet.

 

Samisk som fremmedspråk

Samisk som fremmedspråk er et alternativ for ikke-samiske elever som ønsker å lære språket. Læreplanen som følges, er den samme som for fransk, tysk, russisk og andre fremmedspråk. Elever som velger samisk som fremmedspråk, får ikke fritak fra opplæring og vurdering i skriftlig sidemål.

 

Fritak fra sidemål og fremmedspråkopplæring for elever med opplæring i Samisk 1-4

Sidemål

For elever med opplæring i samisk som førstespråk eller andrespråk gjelder ikke kravet om opplæring og vurdering i skriftlig sidemål.

 

Fremmedspråk

 • Elever i videregående opplæring som får opplæring i samisk som første- eller andrespråk er fritatt fra opplæring i fremmedspråk.
 • Dersom en elev likevel ønsker opplæring i både samisk og fremmedspråk, vil eleven få flere opplæringstimer enn skolene vanligvis planlegger for.
 • Om ikke skolene får til en tilrettelegging for opplæring både i samisk og ønsket fremmedspråk, kan man eventuelt formalisere samiskkompetansen ved å avlegge privatisteksamen i samiskfaget.

 

Alternative opplæringsformer i samisk

 • Elever som har rett til opplæring i samisk har rett til alternativ form for slik opplæring når opplæringen ikke kan bli gitt av egnet undervisningspersonale ved skolen. I Troms gis det fjernundervisningstilbud gjennom Nettskolen Troms.
 • Elever som får tilbud om fjernundervisning i samisk skal være sikret en likeverdig opplæring som med stedlig lærere. Skoleeier har det overordnede ansvaret for at elevenes rettigheter til samisk opplæring blir oppfylt.