Handlingsplan og styringsdokumenter

Handlingsplan SMI Troms (PDF, 678 kB)

Udir regelverkstolkninger

Lovgrunnlaget

Tilbudet om opplæring i institusjonsskoler reguleres av opplæringsloven og pasientrettighetsloven.
 

1.     Opplæringslova; § 13-3a:

Plikt for fylkeskommunen til å sørgje for grunnskoleopplæring, spesialpedagogisk hjelp og vidaregåande opplæring i helseinstitusjonar som regionale helseføretak eig.

Fylkeskommunen skal oppfylle retten til grunnskoleopplæring, spesialpedagogisk hjelp og vidaregåande opplæring etter lova her for pasientar i helseinstitusjonar som det regionale helseføretaket, oppretta etter helseføretakslova § 8, eig i fylkeskommunen. Helseføretaket skal sørgje for nødvendige lokale til opplæringa.

Departementet gir nærmare forskrifter eller pålegg i enkelttilfelle om ansvaret til fylkeskommunen. (Føyd til 12.04.2002, endra 01.01. 2004)

 

Opplæringsansvaret omfatter;

  • Spesialpedagogisk hjelp før opplæringspliktig alder (Oppl.lova §5-7)

Barn under opplæringspliktig alder som har særlege behov for spesialpedagogisk hjelp, har rett til slik hjelp. Hjelpa skal omfatte tilbod om foreldrerådgiving. Hjelpa kan knytast til barnehagar, skolar, sosiale og medisinske institusjonar og liknande, eller organiserast som eige tiltak. Hjelpa kan også givast av den pedagogisk-psykologiske tenesta eller av annan sakkunnig instans.

 

  • Rett og plikt til grunnskoleopplæring (Oppl.lova § 2-1)

Barn og unge har plikt til grunnskoleopplæring, og rett til ein offentleg grunnskoleopplæring i samsvar med denne lova og tilhøyrande forskrifter. Plikten kan ivaretakast gjennom offentleg grunnskoleopplæring eller gjennom anna, tilsvarande opplæring.

 

  • Rett til vidaregåande opplæring (Oppl.lova § 3-1)

Ungdom som har fullført grunnskolen eller tilsvararande opplæring, har etter søknad rett til tre års heiltids vidaregåande opplæring. I fag der læreplanen føreset lengre opplæringstid enn tre år, har ungdommen rett til opplæring i samsvar med den opplæringstida som er fastsett i læreplanen. Ungdom som har fylt 15 år, søkjer sjølv om inntak til den vidaregåande opplæringa.

 

  • Rett til spesialundervisning (Oppl.lova §5-1)

Elevar som ikkje har eller som ikkje kan få tilfredsstillande utbytte av det ordinære opplæringstilbodet, har rett til spesialundervisning.

I vurderinga av kva for opplæringstilbod som skal givast, skal det særleg leggjast vekt på utviklingsutsiktene til eleven. Opplæringstilbodet skal ha eit slikt innhald at det samla tilbodet kan gi eleven eit forsvarleg utbytte av opplæringa i forhold til andre elevar og i forhold til dei opplæringsmåla som er realistiske for eleven. Elevar som får spesialundervisning, skal ha det same totale undervisningstimetalet som gjeld andre elevar, jf. § 2-2 og § 3-2.

 

  • Rett til grunnskoleopplæring for vaksne (Oppl.lova § 4A-1)

Dei som er over opplæringspliktig alder, og som treng grunnskoleopplæring, har rett til slik opplæring, så langt dei ikkje har rett til vidaregåande opplæring etter §3-1. Retten til opplæring omfattar til vanleg dei faga ein treng for å få vitnemål for fullført grunnskoleopplæring for vaksne. Opplæringa skal tilpassat behovet til den enkelte.

 

  • Rett til spesialundervisning på grunnskolens område (Oppl.lova § 4A-2)

Vaksne som ikkje har eller som ikkje kan få tilfredsstillande utbytte av det ordinære opplæringstilbodet for vaksne, her rett til spesialundervisning.

 

  • Rett til vidaregåande opplæring for vaksne (Oppl.lova § 4A-3)

Vaksne som har fullført grunnskolen eller tilsvarande, men som ikkje har fullført vidaregåande opplæring, har etter søknad rett til vidaregåande opplæring.

 

  • Rådgiving (Oppl.lova § 4A-8)

Vaksne med rett til opplæring etter §§ 4A-1 og 4A-2 har rett til rådgiving for å kartleggje kva tilbod den vaksne har behov for.

 

2.  Helse- og omsorgsdepartementet; Forskrift om barns opphold i helseinstitusjon , 2001

 

Kap. 4 Aktivisering/undervisning

§12 Barn skal aktiviseres og stimuleres så langt deres helsetilstand tillater det. Det skal avsettes egnet areal og tilstrekkelig utstyr til undervisning, aktivisering og stimulering av barn på ulike alderstrinn.

Barn må få mulighet til aktiviterer tilpasset deres alder og utvikling.

§13 Pedagogisk virksomhet for førskolebarn skal fortrinnsvis skje under ledelse av en førskolelærer.

Førskolebarn som har behov for spesialpedagogisk hjelp skal få det, jf. lov om grunnskolen og den videregående opplæringa (opplæringslova) av 17.juli 1998 nr. 61 § 5-7.

§ 14 Barn i skolepliktig alder har rett til undervisning under institusjonsoppholdet, jf. opplæringslova §2-1, §3-1 og §5-1.

Institusjonen plikter å melde fra til sin vertskommune om barn som blir innlagt og som har krav på skoleundervisning.