SMI-skolen avdeling BUPA

SMI-skolen, avdeling BUPA gir undervisningstilbud til de elever som til enhver tid er lagt inn ved UNN-BUPA (UPS og RSS). (Universitetssykehuset i Nord-Norge, Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling)

Skolens hovedoppgave er å sørge for at barn mellom 11-18 år får det opplæringstilbudet de har krav på under oppholdet i helseinstitusjonen.

Undervisningen ved skolen er organisert som gruppeundervisning og eneundervisning. Ved BUPA underviser vi i kjernefagene matematikk, norsk og engelsk, men også i de fleste andre grunnskolefag og en god del fag fra videregående skole, ut fra elevenes timeplan/fagkrets/program. Vi jobber særskilt med satsningsområdene lese- og skriveopplæring, språkopplæring og sosial kompetanse.

Elevgruppen er på inntil 17 elever, innlagte eller søsken av innlagte elever. Det er 9 pedagoger tilknyttet avdelingen. Skolen tilbyr også rådgivning. Hver elev har en hovedlærer som har et overordnet ansvar for elevens faglige tilbud, samt ansvar for kontakt og samarbeid med eksterne samarbeidsparter. Rammen for undervisningstilbudet er på 26 undervisningstimer på barnetrinnet og 30 undervisningstimer på ungdoms - og videregående trinn. Hver elev får sin egen timeplan tilpasset sin helse og sine behov.

Elevene som også er pasienter får en del av sin behandling i skoletida, blant annet for å ta tester, undersøkelser og ha samtaler ved helseinstitusjonen.

SMI-skolen følger som hovedregel elevenes ukeplaner fra hjemmeskolen. Dersom elevens plan er vanskelig å gjennomføre, blir den tilpasset elevens fungering og SMI-skolens organisering. SMI-skolen kan foreta observasjoner, kartlegging og prøve ut ulike innlæringsmetoder i løpet av elevens opphold etter forespørsel fra behandlerteamet.

Samarbeid med interne og eksterne instanser
 

SMI-skolen samarbeider med avdelingspersonalet ved BUPA der eleven er pasient, elevens hjemmeskole, lokal PPT og andre aktuelle instanser, dersom annet ikke er bestemt av foresatte/elev.

Mål med samarbeid:
Barn og ungdom med alvorlig psykiatrisk problematikk har ofte også vansker på skolearenaen. Skolen søker å samarbeide tett med behandlingsenheten for at opplæringstiltak i skolen og behandlingstiltak skal virke styrkende og utviklingsfremmende for barn og familie. Mange elever strever med ulike former for lærevansker. Skolen kan bistå i utredningsarbeidet i form av observasjoner av eleven i skolesammenheng og pedagogiske kartlegging der det er relevant. Skolen samarbeider med hjemmeskole, PPT og andre eksterne instanser for å fremme utvikling hos eleven under institusjonsoppholdet og etter utskriving fra institusjonen.
 

Skolens overordnede mål


Vår grunnfilosofi er at alle mennesker ønsker å lære og å være del av et sosialt fellesskap. Vi ønsker å holde fokus på elevenes sterke og friske sider og tilrettelegge undervisningen best mulig ut fra dette for hver og en av våre elever. Skolen har som målsetting å styrke elevenes motivasjon for læring slik at de faglig og sosialt kan nyttiggjøre seg sine ressurser på en best mulig måte.
 

Vi forsøker å oppnå dette gjennom å:

 • legge til rette for skolefaglig mestring
 • tilby allsidig fysisk aktivitet
 • tilby aktiviteter som fremmer elevenes mestringsopplevelser
 • styrke elevenes sosiale kompetanse
 • utrede elevenes faglig ståsted
 • drive med alternative lærings- og undervisningsstrategier
 • samarbeide med behandlerne/avdelingen omkring elevene
 • holde tett kontakt med elevenes hjemmeskoler
 • ha kontakt med foresatte og andre instanser rundt eleven der det er naturlig  
   

Skolens pedagogiske utfordringer:
 

 • Skolen er ofte en arena der elevenes problemer kommer til uttrykk
 • Noen elever har et negativt forhold til skole
 • Noen elever har en utagerende eller innagerende atferd
 • Noen elever trenger spesialpedagogisk hjelp og en individuelt tilrettelagt opplæringsplan
 • Noen elever er lite pedagogisk kartlagt ved inntak
 • Noen elever har tilknytningsvansker
 • Noen elever har spesifikke lærevansker  

I arbeidet med elevene ønsker vi å:

 • skape en god relasjon; trygghet og tillit mellom elev og lærer
 • bli kjent med elevens sterke sider/ressurser
 • observere eleven i forhold til: arbeidsvaner, faglig ståsted, forholdet til andre elever og voksne
 • tilrettelegge opplæringa ut fra elevens faglige nivå og læreforutsetninger
 • arbeide med nye læringsstrategier
 • styrke sosiale ferdigheter
 • sette mestring og positive opplevelser i fokus for å styrke elevens selvbilde og motivasjon for læring
 • bevisstgjøre eleven på egen rolle i samhandling med andre samt gi alternative handlingsstrategier
 • opprettholde kontakt og samarbeid med hjemmeskolen gjennom å få tilsendt løpende nye fagplaner/ukeplaner, slik at elevene kan følge hovedtrekkene i klassens undervisningsopplegg og være mest mulig oppdatert på egen klasses arbeid  Ved utskriving sendes det til eleven/foresatte en pedagogisk rapport som beskriver og evaluerer hva eleven har arbeidet med under oppholdet ved skolen. For elever som har spesielle behov, gis en tilrådning i hva en mener eleven trenger av tilrettelegging for å kunne best mulig utnytte sine ressurser. For de elever det er gjort faglige kartlegginger for følger det med rapporter og testresultater av dette. Skolen kan gi veiledning til elevenes hjemmeskole en tid etter utskriving. I hovedsak gis slik veiledning per telefon eller telematikk.
   

Utskrivning:
 

Ved utskriving sendes det til eleven/foresatte en pedagogisk rapport som beskriver og evaluerer hva eleven har arbeidet med under oppholdet ved skolen. For elever som har spesielle behov, gis en tilrådning i hva en mener eleven trenger av tilrettelegging for å kunne best mulig utnytte sine ressurser. For de elever det er gjort faglige kartlegginger for følger det med rapporter og testresultater av dette. Skolen kan gi veiledning til elevenes hjemmeskole en tid etter utskriving. I hovedsak gis slik veiledning per telefon eller telematikk.