For elever med hjemmeskole

Rammer for skoletilbudet

 • Inntil 50 % av fullt timetall (inntil ca. 15 timer pr. uke)
 • Inntil 6 mnd. varighet
 • Eleven tilhører fortsatt sin hjemmeskole, selv om opplæringa blir gitt ved SMI-skolen
 • Eleven skal også ha minst ett fag på hjemmeskolen

Målsetting 

 • Eleven skal oppleve mestring, både sosialt og faglig
 • Eleven skal få positive erfaringer med å gå på skolen
 • SMI-skolen skal bistå eleven og hjemmeskolen i arbeidet mot tilbakeføring til ordinært opplæringstilbud

Søkekriterier og søknadsprosess 

 • Det er en forutsetning at eleven går i aktiv behandling på BUP/Åsgård eller ved en annen avdeling i Helse Nord (jf. UDIR-6-2014). Eleven skal også være tilmeldt PPT, og ulike tiltak skal være prøvd ut på hjemmeskolen.
 • Før søknad sendes skal saken drøftes i hjemmeskolens ressursteam og det skal prøves ut ulike tiltak.
 • Ring gjerne til SMI-skolen for å drøfte saken før søknad sendes.
 • Søknaden fylles ut av rektor og rådgiver ved hjemmeskolen i samarbeid med elev og foresatte. Rektor er ansvarlig for søknaden.
 • Søknaden vurderes og behandles av SMI-skolen. Vurderingspunkter: Ulike tiltak på hjemmeskolen, elevens motivasjon, elevens funksjonsnivå og evt. diagnose, aktiv behandling, formaliteter, SMI-skolens kapasitet (fag, tid, lærer, avd., annet) o.a.
 • Når en søknad er innvilget fatter hjemmeskolens rektor enkeltvedtak om opplæring i SMI-skolen. Gjelder kun elever i grunnskolen.
 • Det skrives egen avtale for skoletilbudet.

Formelle krav til søknad 

 • Eleven har pasientstatus ved HF UNN (poliklinisk)
 • Eleven har elevstatus
 • Eleven er tilmeldt PPT 

Søknadsskjema for elever med hjemmeskole (DOCX, 118 kB)