Søkbart tilbud generelt

SMI- skolen (sosiale og medisinske intitusjoner)

 

Troms fylkeskommune har ansvar for å opprettholde og videreføre opplæringstilbudet til elever som er lagt inn ved sosiale og medisinske institusjoner i Fylket. SMI-skolens ansvar reguleres i opplæringslovens §13-3a, §13-2 og i pasientrettighetslovens § 6- 4.

SMI - skolen er en grunn- og videregående skole for elever med diagnose innenfor psykiatri eller somatikk og har 4 skoleavdelinger som ivaretar skoletilbudet til disse når de er pasienter ved en av fylkets helseinstitusjoner.  Institusjonsopphold for SMI-skolens elever kan variere fra dager til å strekke seg over flere måneder for enkelte. Skolestedene er Viken senter i Bardu, og Tromsøavdelingene UNN, BUPA og Åsgård.

SMI-skolen har også en egen avdeling, Fagteamet, som følger opp og ivaretar skolerettighetene til barn og ungdom bosatt i barnevernsinstitusjoner i Troms. De siste årene har dette utgjort om lag 80 elever i året, og oppfølgingen skjer i ulike kommuner i Fylket.

Barn og unge som er i SMI-skolens målgruppe fanges i hovedsak opp gjennom skolens samarbeid med Helse Nord RHF. Det er normalt sett et krav at barnet/den unge må være innlagt ved en helseinstitusjon for at man skal få rett til opplæring gjennom SMI-skolen, og vanligvis må innleggelsen av pedagogiske og praktiske hensyn måtte være av en viss varighet (mer enn noen få dager) før denne retten til opplæring utløses (se Udir-6-2014).       (Udir-6-2014 pdf versjon)

Personer som går i aktiv behandling ved Åsgård/BUP og som har såkalt voksenrett kan også søke om å få opplæring i ett eller flere fag ved SMI-skolen. Les mer her:  For elever med voksenrett

Ved siden av skoletilbudet for elever med rett til opplæring ved SMI-skolen, har vi også et søkbart tilbud rettet mot elever med fraværs- og skolevegringsproblematikk. Dette tilbudet er av tidsbegrenset varighet, og begrenset omfang. Les mer om dette her: For elever med hjemmeskole